Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021): Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng.
Tuyên thệ - Một giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngày 25/11/2015, trên các phương tiện thông tin đại chúng ghi nhận: “Với 433/448 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) có ...
Đức Thánh Trần trong thơ văn Hồ Chí Minh
Trong tiến trình dựng nước, giữ nước của nhân dân Việt Nam, có biết bao vua hiền, chúa giỏi, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, tướng lĩnh, liệt sĩ… đã hy sinh để giành độc lập, tự do. Gương sáng ...
Triết lý rồng trong thơ văn Hồ Chí Minh
Nguyễn Ái Quốc sinh ra, trưởng thành, chịu ảnh hưởng tư tưởng ở vùng văn hóa có nhiều nhà yêu nước trí tuệ quảng bác, trọn cuộc đời hy sinh cho nền độc lập tự do, thống nhất đất nước, sự nghiệp Hồ ...

Tin tiêu điểm