Con cò mắc giò
Con cò mắc giò mà chết / Con quạ ở nhà mua nếp làm chay...
Đồng dao về cây
Đụng vào là ngủ /Ấy em Ngủ Ngày/Bạn của thợ may/ Đúng là chị Vải ...
Chuồn chuồn
Chuồn chuổn chuồn chuồn / Hết qua ngọn cỏ lại luồn cành cây...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu