A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động kiều bào hướng về quê hương, phát triển đất nước

Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 36 qua các nội dung quan trọng, đó là khẳng định chính sách nhất quán “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

 Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Phùng Khánh Tài chủ trì cuộc họp giữa hai cơ quan, ngày 19/5/2020.

Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 36 qua các nội dung quan trọng, đó là khẳng định chính sách nhất quán “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

Sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Để đạt được những mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước chủ trương phát huy cao độ nguồn lực bên trong với vai trò là nhân tố quyết định đối với sự phát triển, đồng thời ra sức tranh thủ nguồn lực quan trọng bên ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước. Với số lượng hơn 5,3 triệu người, sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng 500.000 chuyên gia, trí thức mà phần lớn được đào luyện trong môi trường của các nước phát triển, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một nguồn lực quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc của người Việt Nam ở trong và ngoài nước không chỉ là bài học thành công của quá khứ, mà còn là yếu tố quan trọng để phát triển đất nước trong bối cảnh nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện vào khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với NVNONN trong tình hình mới. Chỉ thị đã kế thừa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 36: phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; NVNONN là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Đảng và Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ NVNONN ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại và hướng về đất nước; công tác đối với NVNONN là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị...

ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NVNONN

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong “Chính cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt của Đảng”, Đảng chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi giai cấp và tầng lớp nhân dân. Hiểu rõ vai trò và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng NVNONN, trong suốt thời kỳ xây dựng và khôi phục đất nước sau chiến tranh, Đảng và Nhà nước tiếp tục vận dụng linh hoạt tư tưởng đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc trong công tác đối với NVNONN, tập trung hỗ trợ kiều bào đoàn kết, giữ vững phong trào yêu nước, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch; đồng thời, huy động nguồn lực của kiều bào cho sự nghiệp kiến thiết và phát triển đất nước, từng bước xóa bỏ định kiến giữa người Việt ở trong và ngoài nước.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc đối với cộng đồng NVNONN đã sớm được hình thành từ những năm cuối thế kỷ 19 với chủ trương quy tụ và tập hợp những người con ưu tú ở nước ngoài phụng sự sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trước năm 1975, việc triển khai chủ trương đại đoàn kết dân tộc trong công tác về NVNONN tập trung chủ yếu: vận động kiều bào tham gia đóng góp cho cách mạng; thực hiện chính sách đối với kiều bào hồi hương; mở rộng, củng cố phong trào Việt kiều yêu nước, đấu tranh với các thế lực phản động; huy động nguồn lực của kiều bào góp phần khôi phục đất nước; xóa bỏ định kiến, thu hẹp khoảng cách giữa NVNONN với trong nước.

Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, bước vào thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta kịp thời xác định các chủ trương, chính sách mới về đại đoàn kết dân tộc, thể hiện rõ sự nhất quán và quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài. Trong suốt những năm 80 và 90 của thế kỷ 20, nhiều Nghị quyết[1], Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… đã được ban hành nhằm tạo thuận lợi cho kiều bào về nước thăm quê hương, gửi tiền, hàng về giúp đỡ thân nhân, du lịch, đầu tư, kinh doanh, cho thấy rõ mối quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với một bộ phận máu thịt của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Cùng với công cuộc Đổi mới và trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chính sách và công tác đối với NVNONN, ngày 26/3/2004, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW về công tác đối với NVNONN. Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, mang tính toàn diện, cơ bản và lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác kiều bào và là kim chỉ nam cho hành động của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Quyết định, Nghị quyết[2] nhằm cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị đề ra, giao đầu mối chủ trì và các cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020. Chính phủ và các bộ, ngành cụ thể hoá bằng việc xây dựng mới, rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản pháp luật quan trọng trong các vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thân của NVNONN như quốc tịch, cư trú, xuất nhập cảnh, hồi hương, đầu tư, sở hữu nhà tại Việt Nam... Về địa vị pháp lý của kiều bào, Điều 18, Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước”.

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTW MTTQVN Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đại biểu các dân tộc và kiều bào về dự Đại hội MTTQVN khóa IX.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THAM GIA CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT NVNONN

Thực hiện chủ trương của Đảng, quyền và trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức tập hợp, vận động cộng đồng NVNONN; đưa công tác vận động, tập hợp NVNONN là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt. Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương (UBTW) MTTQVN khóa V đã có đề án “Tăng cường vận động NVNONN và thân nhân kiều bào”; Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN khóa VII đã xây dựng và triển khai đề án: “MTTQVN tập hợp, đoàn kết NVNONN trong tình hình mới”; Ban Thường trực UBTW MTTQVN đã thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-MTTW-UBNVNONN, ngày 03/3/2010 về Quy chế “phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTW MTTQVN với Ủy ban Nhà nước về NVNONN về vận động NVNONN và thân nhân”; ban hành Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT về “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN trong tình hình mới”;  ký kết Chương trình số 17/CTPH-MTTW-TCTV ngày 18/8/2016 với các tổ chức thành viên về phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với NVNONN để triển khai, thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong Kết luận số 14-KL/TW ngày 11/11/2011 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động NVNONN.

Kết quả MTTQVN tham gia công tác vận động, tập hợp NVNONN có thể được khái quát ở một số nội dung chủ yếu như sau:

Phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện công tác NVNONN

Thông qua Chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm của UBTW MTTQVN, Ban Thường trực UBTW MTTQVN và các tổ chức thành viên thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN tới cộng đồng NVNONN. Các tổ chức thành viên thông qua các hội viên, đoàn viên, thân nhân kiều bào để thông tin, tuyên truyền về tình hình trong nước; tổ chức diễn đàn, hội thảo, hội nghị sự kiện nhằm vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức của mình hướng về xây dựng quê hương, đất nước

Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong công tác NVNONN

MTTQ phối hợp với Ủy ban Nhà nước về NVNONN trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NVNONN. Qua đó, hai bên rà soát lại các văn bản pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến NVNONN; cùng phối hợp, tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật có liên quan đến NVNONN để cùng thống nhất nội dung kiến nghị với Đảng, Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình đất nước, như Luật Quốc tịch, Luật Nhà ở…

Phối hợp vận động kiều bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm đề xuất với Đảng, Nhà nước đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN; phối hợp đánh giá, đề xuất về tiêu chí lựa chọn kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên UBTW MTTQVN các khóa; cử cán bộ lãnh đạo tham gia Ban vận động Quỹ vì người nghèo; cung cấp đề xuất nội dung gặp gỡ tiếp xúc cộng đồng NVNONN nhân các chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của UBTW MTTQVN.

 

 Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường với Đoàn đại biểu kiều bào về tham dự chương trình Xuân Quê hương, tháng 1/2019

Phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động liên quan đến NVNONN, khen thưởng NVNONN: chương trình Xuân Quê hương nhân dịp Tết cổ truyền hằng năm; diễn đàn “Chuyên gia trí thức NVNONN với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2016-2020”; gặp mặt và tặng quà 70 đại biểu chuyên gia, nhà khoa học NVNONN; tổ chức Hội nghị Tọa đàm “NVNONN với tâm huyết phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế”; tổ chức buổi Tọa đàm “Phối hợp hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt cho NVNONN”...

Tham gia công tác vận động, tập hợp NVNONN

Ở cấp Trung ương, Ban Thường trực UBTW MTTQVN chủ trì nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào; cử Đoàn tham dự các hoạt động do các hội, đoàn NVNONN tổ chức; tổ chức Đoàn công tác của UBTW MTTQVN tới thăm làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại các nước; tổ chức đón tiếp và làm việc với các hội, đoàn kiều bào đến chào và thăm MTTQ nhằm trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN; vận động NVNONN tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương đất nước; xây dựng, ban hành Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân NVNONN có thành tích xuất sắc trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng và có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng quê hương đất nước; phối hợp với các tổ chức thành viên và Ủy ban về NVNONN tuyên truyền, vận động hội đoàn, chi hội tổ chức các đợt sinh hoạt nhằm trao đổi và cung cấp thông tin và vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do MTTQVN chủ trì; coi trọng và chủ động trong vận động những trí thức giỏi, những doanh nhân thành đạt, những nhân sỹ, người tiêu biểu trong cộng đồng NVNONN tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư chất xám cho những lĩnh vực mũi nhọn về khoa học công nghệ, đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc cả ở trong và ngoài nước; phối hợp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở các nước những nhu cầu chính đáng về đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng.

Ban Thường trực UBTW MTTQVN lựa chọn đại biểu tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, các nước có đông NVNONN tham gia UBTW MTTQVN và giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQVN ở các cấp. Đây chính là lực lượng nòng cốt đại diện cộng đồng NVNONN để thường xuyên phản ánh, thông tin về tình hình hoạt động của các Hội NVNONN, tình hình cộng đồng NVNONN; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đối với NVNONN; tuyên truyền, vận động cộng đồng NVNONN tích cực hưởng ứng các phong trào yêu nước và các cuộc vận động do MTTQVN phát động; làm cầu nối trong việc mở rộng đối tác và các hoạt động hợp tác qua kênh đối ngoại nhân dân của MTTQVN.

 

 Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi cùng đại diện kiều bào tại Ba Lan trao tiền quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn, ngày 5/11/2020

Hàng năm, Ban Thường trực UBTW MTTQVN có hướng dẫn Ủy ban MTTQVN các cấp triển khai, đồng thời cụ thể hóa trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động, tập hợp và đoàn kết NVNONN trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên có sự phối hợp, thống nhất hành động một cách chặt chẽ, thường xuyên, liên tục; đồng thời tăng cường xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp, rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ giữa Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức thành viên với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm tạo nên tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng thể, thống nhất trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN.

MTTQVN các địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và Hội thân nhân kiều bào ở địa phương tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc bà con để trao đổi thông tin, nắm bắt, nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng của cộng đồng NVNONN nhân dịp bà con về thăm quê hương, đón Xuân vui Tết cổ truyền của dân tộc, về tham dự Giỗ tổ Hùng Vương…; đồng thời cập nhật thông tin về tình hình địa phương và giải đáp những băn khoăn, kiến nghị của bà con; thường xuyên quan tâm, có các hình thức khen thưởng, các giải thưởng phù hợp để kịp thời ghi nhận, động viên và tôn vinh các tập thể và cá nhân NVNONN có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất Nhà nước khen thưởng đối với các hội đoàn, tập thể và cá nhân NVNONN có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, đỡ đầu cho các hoạt động của các hội thân nhân, kiều bào ở địa phương; phối hợp cùng các cơ quan chức năng ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tập hợp thân nhân và NVNONN tại địa phương. Mặt trận cùng phối hợp với các cơ quan chức năng giúp các tổ chức hội thân nhân, kiều bào ở nước ngoài khắc phục khó khăn, tìm giải pháp tích cực để củng cố tổ chức, tập hợp kiều bào thông qua việc kiện toàn ban chấp hành hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác hội theo hướng thiết thực và hiệu quả.

GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQVN TRONG VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT NVNONN HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Nhằm tăng cường hơn nữa chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đối với NVNONN và thực hiện tốt vận động, tập hợp, đoàn kết NVNONN hướng về quê hương, phát triển đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối với NVNONN, trong đó tập trung vào đổi mới và nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác đối với NVNONN, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và căn bản, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về cộng đồng NVNONN và công tác đối với NVNONN. Cần xóa bỏ tư duy cũ mặc cảm nặng nề về quá khứ lịch sử; định kiến về thành phần xã hội, phân biệt đối xử về địa vị xã hội, về dân tộc, về tôn giáo, về giàu nghèo và trình độ phát triển để hướng tới sự cởi mở, thông cảm, tôn trọng và sự tin cậy đối với kiều bào theo đúng tinh thần của Nghị quyết 36-NQ/TW “cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Thứ hai, MTTQVN thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN: Là cầu nối để tổ chức cho NVNONN tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NVNONN; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp kiến nghị của NVNONN để phản ảnh với Đảng và Nhà nước; tổ chức, lôi cuốn NVNONN hưởng ứng và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQVN phát động và triển khai.

Thứ ba, MTTQ phối hợp với các cơ quan hữu quan chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cho cộng đồng để cộng đồng NVNONN hiểu rõ hơn về đất nước cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; về quyền lợi và nghĩa vụ của mình; tuyên truyền, vận động NVNONN đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tôn trọng pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát triển phong trào học tiếng Việt, giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, MTTQVN phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về NVNONN tập trung củng cố các hội đoàn truyền thống, khuyến khích các hình thức tập hợp mới. Tiến tới thực hiện thí điểm công nhận các chi hội NVNONN là thành viên của MTTQVN, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam...

Thứ năm, MTTQVN tích cực tham gia hòa hợp dân tộc để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQVN phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trong công tác nghiên cứu, nắm tình hình, mở rộng phạm vi tiếp xúc, đẩy mạnh việc vận động, đấu tranh với các nhóm, cá nhân có tư tưởng thù địch, không vì lợi ích chung của dân tộc, thúc đẩy xu hướng hướng về quê hương đất nước, hỗ trợ các lực lượng tích cực trong cộng đồng. Tổ chức các đoàn công tác liên ngành do MTTQVN chủ trì tăng cường tiếp xúc, vận động những nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường và trong cộng đồng, tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với một số tổ chức, cá nhân.

Thứ sáu, phát huy hơn nữa vai trò của các Ủy viên UBTW MTTQVN là NVNONN, các cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng, các doanh nhân, chuyên gia, trí thức tiêu biểu trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng tại nước sở tại. Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Đối ngoại và Kiều bào trong việc tư vấn giúp UBTW, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTW MTTQVN giám sát, phản biện chính sách và những nội dung có liên quan đến NVNONN; nghiên cứu, đề xuất ý kiến về các nội dung có liên quan đến công tác vận động, tập hợp NVNONN.

Trong những năm tới, bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và khó lường, nhiều thách thức. Những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, 5 năm tới là giai đoạn then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và vào năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong bối cảnh đó thì việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên khát vọng và ý chí, tiềm năng của người Việt Nam ở trong và ngoài nước có ý nghĩa quan trọng quyết định cho việc thực hiện mục tiêu lớn của cả dân tộc. Với vai trò, sứ mệnh của mình, MTTQVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành, là trung tâm đoàn kết mọi người Việt Nam trên toàn thế giới cùng chung hai tiếng “đồng bào”, tự hào là con Lạc cháu Hồng, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

[1] Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 29/11/1993 của Bộ chính trị về chính sách và công tác đối với NVNONN

[2] Nghị quyết số 27/NQ-CP, ngày 5/4/2016 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 110/2004/QĐ-TTG…

Phùng Khánh Tài

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam


Tin liên quan

Tin tiêu điểm