A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sổ tay hỏi - đáp pháp luật: Đầu tư, Kinh doanh (29)

*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có nguyện vọng về Việt Nam để đầu tư kinh doanh. Xin cho biết tôi có thể đầu tư vào những ngành, nghề nào?

Trả lời:

- Điều 5 Luật Đầu tư 2020 quy định: “Nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Phụ lục IV của Luật Đầu tư 2020 quy định Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

  1. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Ông/bà có thể tham khảo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.
     
  2. Các hoạt động bị cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam(theo quy định tại Khoản 1 Điều 6  Luật  Đầu tư 2020):

- Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020.

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020.

- Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư 2020.

- Kinh doanh mại dâm;

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

- Kinh doanh pháo nổ;

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  1. Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (theo quy định tại  Điều  9 Luật  Đầu tư 2020):

Trong trường hợp đầu tư theo quy chế nhà đầu tư nước ngoài, cần tuân thủ quy định về ngành nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

- Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

+ Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

+ Hình thức đầu tư;

+ Phạm vi hoạt động đầu tư;

+ Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

+ Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Vụ Pháp chế Thanh tra
Ủy ban Nhà nước về NVNONN


Các tin khác

Tin tiêu điểm