Tin mới nhất

Bài viết, phỏng vấn của Lãnh đạo UB

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển
Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhân một năm triển khai Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169/NQ của Chính phủ về công tác NVNONN trong tình ...
Bảo hộ công dân Việt Nam ở Ukraine: Ấm nghĩa đồng bào
Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu, khẳng định, công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến ...
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sau 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thách thức đan xen. Để hiện thực hóa ...