Tin mới nhất

Bài viết, phỏng vấn của Lãnh đạo UB

Sợi dây kết nối kiều bào với nguồn cội
Tiếng Việt là di sản quý báu của dân tộc Việt Nam cần được duy trì và lan tỏa. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, việc phổ biến tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành nhu cầu, hoạt động thường xuyên, từ đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao lòng tự hào, tự ...
Huy động nguồn lực kiều bào tham gia phát triển nước
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Mekong ASEAN có cuộc trao đổi với ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, để đánh giá kết quả 2 năm triển khai ...
Kiều bào trở về xây mái nhà chung
Người Việt Nam ở nước ngoài mãi là bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Kiều bào là tài lực, trí lực và đồng thời là những "sứ giả văn hóa" đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tin tiêu điểm