Tin mới nhất
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12

Ngày 27/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác đối với NVNONN trong đảng viên, cán bộ công chức, người lao động của VUFO.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của: ông Nguyễn Phước Lộc- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga- Chủ tịch VUFO; ông Phạm Quang Hiệu – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN; đại điện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên VUFO ở trung ương cùng 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương (tham dự trực tuyến).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đánh giá cao việc VUFO tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận 12, thể hiện sự tham gia tích cực, chủ động của VUFO trong công tác NVNONN, cũng như thể hiện rõ vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân - một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Thứ trưởng cho biết, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra cho công tác NVNONN.

Thư nhất, Kết luận 12 tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước.
 
Thứ hai, góp phần thúc đẩy thực hiện công tác NVNONN toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội nước sở tại, giúp kiều bào tiếp tục nâng cao tự hào, tự tôn dân tộc và hướng về cội nguồn; đồng thời có chính sách phù hợp để đồng bào đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thứ ba, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN; đáp ứng nguyện vọng của đồng bào, từ đó động viên, khích lệ đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và tinh thần yêu nước hướng về quê hương, đất nước.

Thứ trưởng cho biết, để triển khai Kết luận 12, Bộ Ngoại giao đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021–2026. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đang xây dựng Chương trình hành động của Bộ Ngoại giao thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021–2026. Do vậy, Bộ Ngoại giao mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của VUFO nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác NVNONN.

Sáu điểm mới của Kết luận 12

Tại Hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN - đã trình bày bối cảnh ra đời và giới thiệu những điểm mới của Kết luận 12. Ông cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận và khẳng định nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp để triển khai chủ trương của Đại hội XIII của Đảng. Kết luận 12 ra đời cũng để phù hợp với bối cảnh trong nước, quốc tế và cộng đồng trong tình hình mới; đồng thời nhằm phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác triển khai thực hiện trước đó.

Phó Chủ nhiệm Ngô Trịnh Hà cũng trình bày 6 điểm mới đáng chú ý của Kết luận 12: (1) Về công tác đại đoàn kết dân tộc, bên cạnh khẳng định việc tiếp tục nâng cao nhận thức, Kết luận nhấn mạnh hơn ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với NVNONN. Kết luận nhấn mạnh việc vận động hướng tới đối tượng kiều bào trẻ, đồng thời tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Đối với những kiều bào còn định kiến, trên cơ sở kế thừa những quan điểm nêu trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45, Kết luận 12 nhấn mạnh việc kiên trì vận động để giúp kiều bào củng cố niềm tin, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. (2) Về việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại, Kết luận 12 yêu cầu triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Điều này thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh…; xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại. (3) Về việc phát huy nguồn lực của NVNONN: Kết luận yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN về nước làm việc, thường trú, đầu tư, sản xuất, kinh doanh… ; Giải quyết nhu cầu chính đáng của kiều bào ta liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 36 và hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia và doanh nhân VNONN. (4) Về việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Kết luận nêu nội dung về việc hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt; Thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống; Nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại các địa bàn; Nghiên cứu lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt hằng năm. (5) Về công tác thông tin đối với NVNONN: Kết luận yêu cầu cấn đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Về tư duy, cần coi kiều bào vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của công tác này. Về nội dung, kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng NVNONN; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. Về phương thức, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng. (6) Về cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNONN cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN; Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNONN; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, trong đó chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng NVNONN.

VUFO chủ động và tích cực trong công tác NVNONN

Trình bày kế hoạch triển khai Kết luận 12 của VUFO thời gian tới, ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch VUFO - nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất là tiếp tục tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức lẫn hành động trong quán triệt nội dung Kết luận 12.

Kế hoạch của VUFO cũng đề cập đến việc tập trung vào những đối tượng quan trọng như: người có uy tín cao trong cộng đồng NVNONN; giới trẻ - lực lượng tiếp nối truyền thống tham gia, đóng góp, xây dựng quê hương đất nước; những người còn có định kiến do các thông tin không chính xác.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc nhận định, VUFO và các Hội hữu nghị ở trung ương, địa phương là cầu nối quan trọng trong công tác NVNONN; cần quan tâm, chú trọng, chọn lựa kết nạp hội viên vào các tổ chức hữu nghị ở trong nước là kiều bào.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh: "Đối tượng cần quan tâm là cá nhân, lãnh đạo các tổ chức Hữu nghị của Việt Nam với các nước. Bởi rằng đây là các cá nhân tiêu biểu, có mối quan hệ rộng khắp và mối quan hệ sâu sắc với đồng bào ta ở nước ngoài và vẫn còn giữ mối liên hệ. Nếu chúng ta phát huy được vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực là NVNONN tham gia với chúng ta.

Thảo luận về công tác NVNONN, các ý kiến đều khẳng định tính đúng đắn của Kết luận 12 và tin tưởng rằng Kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác NVNONN, tạo điều kiện cho NVNONN gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, VUFO là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, luôn coi công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp. Liên hiệp và các tổ chức thành viên từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID 19, Liên hiệp vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước.

Bà Nga chia sẻ, Hội nghị quán triệt Kết luận 12 là dịp Liên hiệp nhìn lại những gì làm được và chưa làm được, đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong công tác NVNONN. Liên hiệp sẽ tích cực động viên, tăng cường sự tham gia của NVNONN trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo phương châm "linh hoạt, đa dạng hóa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể ở cả trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kết luận 12 đã nêu ra.


Nhiên Linh


Các tin khác

Tin tiêu điểm