Tài liệu về phòng chống dịch covid-19 dành cho NVNONN

Giới thiệu một số tài liệu, infographic phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội, Điện ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí ...

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu