Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của kiều bào | VTV4

Thứ sáu, 05/01/2024 | 14:32

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII đã khẳng định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, trong đó có sự quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trên tinh thần đó, gần 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đã hưởng ứng và tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Video liên quan

Tin tiêu điểm

noData
Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều