Khảo sát toàn diện ý kiến người Việt Nam định cư ở nước ngoài

về quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, nhiều chính sách pháp luật đã được ban hành theo hướng tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, như các chính sách quốc tịch, cư trú, xuất nhập cảnh, đầu tư, nhà đất, thu hút trí thức...

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú; tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, sản xuất, kinh doanh...

Trên tinh thần đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức khảo sát, tìm hiểu thực trạng, lấy ý kiến của người Việt Nam định cư ở nước ngoài về các chính sách và thủ tục hành chính liên quan.

Xin cám ơn bạn đã tham gia khảo sát, mọi ý kiến đóng góp sẽ góp phần xây dựng và cải thiện môi trường pháp lý liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài.